Bardzo ważnym czynnikiem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem i planowaniem działań eksportowych jest analiza otoczenia konkurencyjnego. Przez otoczenie konkurencyjnej należy rozumieć otoczenie, które ma wpływ na firmę i na które firma może mieć również wpływ - tzn. może je zmieniać i kształtować. Możliwość oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie jest zróżnicowana i zależy od jego pozycji konkurencyjnej.

W skład otoczenia konkurencyjnego wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze, które maja z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne. Otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku.

Analiza sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza istotnych informacji na temat szans i zagrożeń związanych z dynamiką danego sektora, zachowaniem się dostawców i klientów, a przede wszystkim na temat zachowań istniejących konkurentów. Pozwala ona również ocenić obecną i przyszłą atrakcyjność sektora lub ryzyko związane z wchodzeniem na nowy rynek. Dostarcza ona również informacji o poziomie cen występującym u konkurencji, a także o preferencjach i zachowaniach konsumenta zagranicznego.